World is to enjoy not to understand

Yvjra Prakrti